ด่านศุลกากรระนอง
Ranong Customs House
 

ทำเนียบนายด่านศุลกากรระนอง


ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1.ขุนประพัฒศุภผล2461-2463
2.หลวงโสภณโภคารักษ์2463-2466
3.ขุนชาญบรรณนิติ (คลื้น ไทยชน)2466-2466
4.ขุนโหตรกิตยานุพัทธ์ (อี่ โหตรกิตย์)2466-2469
5.ขุนอาทรสุงกกิจ2469-2480
6.ขุนกิจศุงกากร2480-2481
7.ขุนประเทียบศุลกากร2481-2482
8.นายเฉลิม โอสถานนท์2483-2488
9.นายโพ เดชผล2489-2490
10.นายบุญธรรมราช ตะยางคานนท์2490-2491
11.นายเผิญ เลื่อนฉวี2491-2492
12.นายรส ถิ่นพังงา2492-2496
13.นายสวัสดิ์ สวัสดิชีวิน2496-2496
14.นายเทียม เชื้อธวัช2496-2498
15.นายบิ๋น พันธุ์โรจน์2498-2499
16.นายพรหม สิทธิเวช2499-2503
17.นายนิยม พงษ์พานิชย์2503-2506
18.นายสุเทิน มณีเลิศ2506-2506
19.นายเชวง แสงประดับ2506-2508
20.นายขรรค์ชัย กาญจนิมมาน2508-2509
21.นายเชาวลิตร โปษยานนท์2509-2511
22.นายมนตรี ศรีเจริญ2511-2513
23.ร.ต.อัพภัณตร์ พลางกูร2513-2513
24.นายสุขเกษม สุมนมาศ2513-2514
25.นายสาคร บุญตานนท์2514-2517
26.ร.ต.ผดุง จันทรุเษกษา2517-2519
27.นายนรา พันธัย2519-2522
28.นายภิญโญ นัดวิไล2522-2524
29.นายประพร พลอยมีค่า2524-2527
30.นายวรศักดิ์ พวงเดช2527-2527
31.นายพิชัย หาญตะล่อม2527-2529
32.นายอนุรักษ์ เรืองรายวัน2529-2530
33.นายบุญถม ศตอรรถวุฒิ2530-2531
34.นายบุญเสริม ไทยพิสุทธิกุล2531-2534
35.นายสุวี เศรษฐกนก2534-2536
36.นายจรัญ นาครัตน์2536-2539
37.นายเชาวลิต พรหมรา2539-2541
38.นายสุนทร ศรีแสงฟ้า2541-2544
39.นายมงคล แสงอินทร์2544-2548
40.นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์2548-2551
41.นายสมชาย กัณฐัศแก้ว2551-2552
42.นายหาญศักดิ์ วัลลศิริ2553-2554
43.นายวรพัฒน์ เชาว์วิศิษฐ2555-2555
44.นายสาธิต ภู่หอมเจริญ2555-2557
45.นายวรพัฒน์ เชาว์วิศิษฐ2557-2558
46.นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ2558-2560
47.นายวิรัช ฐานะเศรษฐ์2560-2560
48.นายวิศณุ วัชราวนิช์2561-2562
49.นายวุฒิ เร่งประดุงทอง2562-2565
50.
51.
52.
นายธนะพงษ์พัฒน์ ธนะโสภณ
นายบุญมี บูรณะภักดี
นางสาววรรณา ผู้อุตส่าห์
2565-2565
2565-2566
2567-ปัจจุบัน 
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 11 เมษายน 2567 16:05:04
จำนวนผู้เข้าชม : 7,555

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรระนอง - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรระนอง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ